Bir Azra Tuna, ?stanbul, Mediacat Kitaplar?, 2000, S.30.

Bir mal ya da hizmetin markala?t?r?lmas?n?n esas nedeni, di?erlerinden
ayr?lmas?n? sa?lamakt?r. Burada marka yaratmadaki amaç, sat?c?lar?n mal veya
hizmetini isimlendirmesi, güvenli?ini sa?lamak için patentine sahip olarak
al?c?s?yla aras?ndaki ileti?imi yaratmakt?r. Markay? ça?r??t?ran isim ya da
logolar?n korunmaya ba?lamas?yla birlikte yasal süreçler ortaya ç?km??t?r.

 

Marka ayn? zamanda bir kalite unsurudur. Markan?n, al?c?lar?n? sat?n
ald?klar? ürünün kalitesine inand?rmas? gibi bir özelli?i vard?r. Al?c?lar?
için ürünün elle tutulabilir faydalar?n? ve duygusal etkilerini sunar, yeni bir
sat?n alma süreci gerçekle?ti?inde ayn? ürün için yeniden bu karar?n  verilmesine destek olur.1

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Markalar, al?c?lar? için dört ayr? anlam ta??r: özellik, fayda, de?er ve
ki?ilik.2
Marka denince ilk olarak özellikler akla gelse dahi, mü?terilerin sat?n alma
karar?n? verebilmesi için önemli olan öncelikle ürünün faydalar?d?r.

 

Al?c?lar sat?n alma sürecinde ürünün özelliklerini, markas?na duydu?u
güveni ve faydalar?na önem verir. Markay?, üründen ayr? tutmaz, birlikte
dü?ünürler. Bu yüzden ürün stratejilerinin olu?turulmas?nda marka, önemli bir
husustur.3
Burada tüketicilerde marka imaj?n?n yerle?mesini sa?lamak öncelik al?nmas?
gereken konulardand?r.

 

Markala?ma, sat?c? firman?n tüm alanlar?n?n içinde bulunmas? gerekti?i
gerçek bir planlama i?lemidir. Tüketiciler sat?n almay? istedi?i
gereksinimlerini, her zaman yararlar? yönüyle anlat?rlar.

1 Feruh Uztu?, Markan Kadar Konu?: Marka ?leti?im Stratejileri,
?stanbul, Mediacat Kitaplar?, 2002, S.20.

2 Suboth Bhat, Reddy K. Sirinivas,
Symbolic and Functional Positioning of
Brands, Journal of Consumer Marketing, Vol:15, N:1, 1998, S. 40.

3 E. Duane Knapp, Marka Akl?, Çev. Azra Tuna, ?stanbul,
Mediacat Kitaplar?, 2000, S.30.

x

Hi!
I'm James!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out